Faculty

 • ZHANG Xinhai
  Professor
  Shenzhen Pengcheng Scholar
 • SUN Xiaowei
  Chair Professor
  Executive Dean
 • GONG Yi
  Professor
 • YE Tao
  Professor
 • KYAW, Aung Ko Ko
  Associate Professor
 • CHEN Fei
  Professor
 • CHEN Rui
  Professor
 • LIU Yanjun
  Associate Professor
 • SHAO Liyang
  Associate Professor
 • WANG Rui
  Associate Professor
 • Fucai ZHANG
  Associate Professor
 • YU Yajun
  Associate Professor
 • CHEN Shuming
  Associate Professor
  Outstanding young scholar in science and technology innovation
 • CHENG Qingsha
  Associate Professor
 • JIAN Linni
  Associate Professor
  Outstanding young scholar in science and technology innovation
 • LIU Zhaojun
  Associate Professor
 • LUO Dan
  Associate Professor
 • WANG Kai
  Associate Professor
  Outstanding young scholar in science and technology innovation
 • ZHANG Qingfeng
  Associate professor
  (中文) 副系主任
 • CHEN Xiaolong
  Assistant Professor
 • HUA Mengyuan
  Assistant Professor
 • TANG Xiaoying
  Assistant Professor
 • JIA Youwei
  Assistant Professor
 • XU Bing
  Research Assistant Professor
 • YAO Jianquan
  Visiting Distinguished Professor (Long-Term)
  Chinese Academy of Sciences Member
 • KWOK, Hoi-Sing
  Visiting Professor
 • WANG Taihong
  Chair Professor
 • Jun Ma
  Assistant Professor