Faculty

中文       Go Back       Search
WANG Dou
Research Associate Professor
wangd9@sustech.edu.cn

Education:
2010-2013 Ph. D. in Chemistry,  Biochemistry and Molecular Biology, Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health,Chinese Academy of Sciences.

2013-2016 MA.Eng., Beijing University of Technology

2006-2010 B.S., Shanxi University

 

Work Experience:

2023-now Research Associate Professor of Biomedical Engineering, Southern University of Science and Technology

2020-2023 Research Assistant Professor of Biomedical Engineering, Southern University of Science and Technology

2016-2019 postdoctor, First Affiliated Hospital of Southern University of Science and Technology

 

Research Interests:
Biosensing and molecular diagnostics;
Development of novel nanomaterials for biomedical application.

 

Selected Publications:

1.  Dou Wang, Xuedong Wang , Feidi Ye, Jin Zou, Jiuxin Qu, Xingyu Jiang , An Integrated Amplification-Free Digital CRISPR/Cas-Assisted Assay for Single Molecule Detection of RNA. ACS nano, 2023, 17 (8): 7250-7256. (Q1,IF: 17.1)

2.  Dou Wang, Ruihua Dong, Xuedong Wang, Xingyu Jiang, Flexible electronic catheter  based on nanofibers for the in vivo elimination of circulating tumor cells. ACS Nano, 2022, 16 (4): 5274-5283. (Q1,IF: 17.1)

3.  Dou Wang , Chenchen Ge, Weiyuan Liang, Qinhe Yang, Quan Liu, Wei Ma, Lulin Shi, Hong Wu, Yuhua Zhang, Zongze Wu, Chaoying Wei, Luodan Huang, Zhiyuan Fang, Liping Liu, Shiyun Bao, Han Zhang, In vivo enrichment and elimination of circulating tumor cells by using a black phosphorus and antibody functionalized intravenous catheter. Advanced Science, 2020, 7 (17), 2000940. (Q1, IF: 15.1)

4. Ying Liu#, Yang Yang#, Guanghui Wang#, Dou Wang#, Panlin Shao, J Tang, He, T, Zheng, J, Tang, M*, Jiang, Xingyu*, Yuan, Jing*, Dai, Hongjie* and Zhang, Bo*, Rapid differentiation of SARS-CoV-2 variants on a nanotechnology enhanced DNA-chip. Nature Biomedical Engineering,2023,Doi:10.1038/s41551-023-01092-4 (Q1,  IF: 28.1)

5.  Meng Qiu#, Dou Wang#, Weiyuan Liang#, Liping Liu, Yin Zhang, Xing Chen, David Kipkemoi Sang, Chenyang Xing, Zhongjun Li, Biqin Dong, Feng Xing, Dianyuan Fan, Shiyun Bao, Han Zhang, Yihai Cao, A Novel Concept of the Smart NIR-Light-Controlled Drug Release of Black Phosphorus Nanostructure for Cancer Therapy, PNAS, 2018, 115 (3): 501-506. (Q1, , IF: 11.1)

6.  Meng Qiu#, Dou Wang#, Hao Huang#, Teng Yin#, Wenli Bao, Bin Zhang, Zhongjian Xie, Ni Xie, Zongze Wu, Chenchen Ge, Qi Wang, Meng Gu, Hilliard L Kutscher, Liping Liu, Shiyun Bao, Paras N Prasad, Han Zhang, Regioselectively Oxidized 2D Bi/BiOx Lateral Nano-Heterostructure for Hypoxic Photodynamic Therapy. Advanced Materials, 2021, 33 (49), 2102562. (Q1, IF: 29.4)

7.  Dou Wang, Chenchen Ge, Kongpeng Lv, Qingshuang Zou, Quan Liu, Liping Liu, Qinhe Yang, Shiyun Bao, A Simple Lateral Flow Biosensor for Rapid Detection of Lead (ii) Ions Based on G-quadruplex Structure-Switching, Chemical Communications (Camb), 2018, 54(97):13718-13721.

8. Dou Wang, Chenchen Ge, Lin Wang, Xuerong Xing*, Lingwen Zeng*, A Simple Lateral Flow Biosensor for the Rapid Detection of Copper (II) Ion Based on Click Chemistry, RSC Advances, 2015, 5 (92): 75722-75727. 

9. Dou Wang, Chenchen Ge, Lingwen Zeng, Circular Strand Displacement Polymerization Reaction: A Promising Technique, Bioanalysis, 2014, 6 (7): 899–901. 

10. Meng Qiu#, Ajay Singh#, Dou Wang#, Junle Qu, Mark Swihart, Han Zhang, Paras Prasad. Biocompatible and biodegradable inorganic nanostructures for nanomedicine: Silicon and black phosphorus. NanoToday. Doi:10.1016/j.nantod.2019.02.012 ( Q1, IF:17.8)

11. Fengli Chai#, Dou Wang#, Fei Shi, Wenfu Zheng, Xiaohui Zhao, Yao Chen, Cuiping Mao, Jiangjiang Zhang, and Xingyu Jiang. Dual Functional Ultrasensitive Point-Of-Care Clinical Diagnosis Using MOF-based Immunobeads. Nano Letters. Doi: 10.1021/acs.nanolett.3c02828 (Q1, IF: 11.1) 

12. Zheng Li, Hua Liyan, Liming Xie, Dou Wang*, Xingyu Jiang*, Automated Microfluidic Nucleic Acid Detection Platform-Integrated RPA-T7-Cas13a for Pathogen Diagnosis. Analytical Chemistry, 2023, 95, 17, 6940–6947. (Q1)

13. Saijie Wang, Quanchen Xu, Zhihan Zhang, Shengbo Chen, Yizhou Jiang, Zhuowei Feng, Dou Wang*, Xingyu Jiang*, Reverse flow enhanced inertia pinched flow fractionation. Lab Chip, doi: 10.1039/d3lc00473b. (Q1)

14. Zheng Li, Xiaojian Xu, Dou Wang*, Xingyu Jiang*, Recent advancements in nucleic acid detection with microfluidic chip for molecular diagnostics. TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2022, 116871. ( Q1, IF: 13.1)

15. Chenchen Ge, Juan Feng, Jiaming Zhang, Kai Hu, Dou Wang*, Ling Zha, Xuejuan Hu*, Rongsong Li*, Aptamer/antibody sandwich method for digital detection of SARS-CoV2 nucleocapsid protein. Talanta, 2022, 236, 122847.

16. Weiyuan Liang#, Dou Wang#, Xiaohui Ren#, Chenchen Ge, Hanyue Wang, Zhongjun Li, Quan Liu, Meng Qiu, Zhiyong Du, Xiang Qi, Yijun Xu, Liping Liu, Shiyun Bao, Facile sonochemical-assisted synthesis of orthorhombic phase black phosphorus/rGO hybrids for effective photothermal therapy. Nanophotonics, 2020, 9 (9), 3023-3034.

17. Ning Sun#, Dou Wang#, Guoqiang Yao, Xiaomei Li, Ting Mei, Xinke Zhou, Kwok-Yin Wong, Baishan Jiang , Zhiyuan Fang. pH-dependent and cathepsin B activable CaCO3 nanoprobe for targeted in vivo tumor imaging. International Journal of Nanomedicine, 2019:14 4309–4317. 

18. Zhongjian Xie#, Dou Wang#, Taojian Fan#, Chenyang Xing, Zhongjun Li, Wei Tao, Liping Liu, Shiyun Bao, Dianyuan Fan, Han Zhang*, Black Phosphorus Analogue Tin Sulfide Nanosheets: Synthesis and Application as Near-Infrared Photothermal Agents and Drug Delivery Platforms for Cancer Therapy, Journal of Materials Chemistry B, 2018, 6(29): 4747-4755.