Faculty

WANG Kun
Research Assistant Professor
wangk3@sustech.edu.cn

Research Interests

◆ Angiogenesis of embryonic development

◆ Hematopoiesis of embryonic development

◆ Formation and development of digestive system organs

Professional Experience

◆ January, 2018 – Present  Southern University of Science and Technology, Research Assistant Professor

◆ July, 2015 – January, 2018  Southern University of Science and Technology, Postdoctor

◆ August, 2014 – July, 2015  Southern University of Science and Technology, Research Fellow

Educational Background

◆ September, 2009 – June, 2014  Southern Medical University, PhD., Cell Biology

◆ September, 2004 – June, 2008  Huaqiao University, Bachelor, Biotechnology

Selected Publication

◆ Lian Junwei, Chen Jiakui, Wang Kun, Zhao Lingfeng, Meng Ping, Yang Liting, Wei Jiayi, Ma Ning, Xu Jin, Zhang Wenqing*, Zhang Yiyue*. Alas1 is essential for neutrophil maturation in zebrafish. Haematologica 2018; 103:1785-95.

◆ Wang Kun#, Fang Xiao#, Ma Ning#, Lin Qing, Huang Zhibin, Liu Wei, Xu Mengchang, Chen Xiaohui, Zhang Wenqing*, Zhang Yiyue*. Myeloperoxidase-deficient zebrafish show an augmented inflammatory response to challenge with Candida albicans. Fish Shellfish Immunol. 2015, 44(1):109-116.

◆ Wang Kun#, Huang Zhibin#, Zhao Lingfeng, Liu Wei, Chen Xiaohui, Meng Ping, Lin Qing, Chi Yali, Xu Mengchang, Ma Ning, Zhang Yiyue*, Zhang Wenqing*. Large-scale forward genetic screening analysis of development of hematopoiesis in zebrafish. J Genet Genomics. 2012, 39(9):473-480.

 

Contacts

◆ Business Address: Room 214, Faculty Research Building 1, Southern University of Science and Technology, No. 1088, Xueyuan Rd., Xili, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

◆ E-mail: wangk3@sustc.edu.cn