Faculty

WANG Xiaoxiao
Research Assistant Professor
wangxx@sustech.edu.cn

Research Interests

◆Integrin signaling in development and regeneration of skin and appendages

◆Integrin signaling in the pathogenesis and progression of skin cancer

Professional Experience

◆ 2018.10-now, Research Assistant Professor, Department of Biology, SUSTech

◆ 2016.07-2018.09, Postdoctoral Fellow, Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute, Tsinghua University

Educational Background

◆ 2010.09-2016.06 Ph.D., Biology, School of Life Sciences, Tsinghua University

◆2006.09-2010.06 B.S., College of Life Sciences, Jilin University & Shenyang Pharmaceutical University

Selected Publication

  1. Xiaoxiao Wang#, Jinmei Wang#, Ling Guo, Xusheng Wang, Haiyan Chen, Jianjun Liu, Edward E. Tredget, and Yaojiong Wu. Self-assembling peptide hydrogel scaffolds support stem cell-based hair follicle regeneration. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine. 2016, 12(7):2115-2125.
  2. Xiaoxiao Wang#, Xusheng Wang#, Jianjun Liu, Ting Cai, Ling Guo, Shujuan Wang, Yanpei Cao, Jianfeng Ge,Yuyang Jiang, and Yaojiong Wu. Hair follicle and sebaceous gland de novo regeneration with cultured epidermal stem cells and SKPs. Stem Cells Translational Medicine. 2016, 5(12):1695-1706.
  3. Xiaoxiao Wang, Shiyang Dong, Yaojiong Wu. Isolation and Cultivation of Skin-derived precursors. Methods in Molecular Biology. 2018.
  4. Xiaoxiao Wang#, Jinmei Wang#, Sishen Feng, Zhian Zhang, Chao Wu, Xuxu Zhang and Feiyu Kang. Nano-porous silica aerogel as a promising biomaterial for the oral drug delivery of paclitaxel. Journal of Biomedical Nanotechnology. (Accepted).
  5. Ling Guo#, Xiaoxiao Wang(co first)#, Jifan Yuan#, Xiaobing Fu, Chuanyue Wu and Yaojiong Wu. TSA restores hair follicle-inductive capacity of skin-derived precursors. Scientific Reports. (provisional acceptance).
  6. Xusheng Wang, Haiyan Chen, Ruiyun Tian, Yiling Zhang, Marina S. Drutskaya, Chengmei Wang, Jianfeng Ge, Zhimeng Fan, Deqiang Kong, Xiaoxiao Wang, Ting Cai, Ying Zhou, Jingwen Wang, Jinmei Wang, Shan Wang, Zhihai Qin, Huanhuan Jia, Yue Wu, Jia Liu, Sergei A. Nedospasov, Edward E. Tredget, Mei Lin, Jianjun Liu, Yuyang Jiang and Yaojiong Wu. Macrophages induce PI3K/AKT-dependent Lgr5+ stem cell activation and hair follicle regeneration through TNF. Nature Communications. 2017, 8:14091.
  7. Ling Guo, Jianfeng Ge, Shan Wang, Ying Zhou, Xiaoxiao Wang, and Yaojiong Wu. A novel method for efficient delivery of stem cells to the ischemic brain. Stem Cell Research & Therapy. 2013, 4(5):116.
  8. Heng Shi, Zhiyi Liu, Xiaoxiao Wang, Jun Guo, Le Liu, Lin Luo, Jihua Guo, Hui Ma, Shuqing Sun, and Yonghong He. A symmetrical optical waveguide based surface plasmon resonance biosensing system. Sensors and Actuators B: Chemical. 2013, 185(8):91-96.
  9. Zhiyi Liu, Qing Peng, Heng Shi, Shuqing Sun, Jun Guo, Xiaoxiao Wang, Le Liu, Yanhong Ji, Jihua Guo, Hui Ma, and Yonghong He. MgF2-Au-MgF2-polydopamine based surface plasmon resonance sensor and its application in biomedical systems. Analytical Methods. 2013, 5(22):6306~6311.
  10. Zhiyi Liu, Le Liu, Xiaoxiao Wang, Heng Shi, Xinyuan Chong, Suihua Ma, Yanhong Ji, Jihu Guo, Hui Ma, Yonghong He. Polarization interferometry based wavelength-interrogation surface plasmon resonance imager for analysis of microarrays. Journal of Biomedical Optics. 2012, 17(3) :036002.