Faculty

YE Liu
Research Assistant Professor
yel@sustc.edu.cn

Education:

2015 PhD, The University of HongKong

2010 M.S., GIBH, CAS

2007 B.E., Hunan Normal University

 

Academic Career:

2018-now RAP, Academy for Advanced Interdisciplinary Studies, SusTech

2016-2018 Post-Dr. Department of Chemistry, Southern University of Science and Technology

 

Research Interests:

The development of new catalytic system to realize radical-involved asymmetric 1,2-difunctionalization of alkenes and asymmetric functionalization of C-H bonds; Rapid assembly of chiral molecular to probe bioactivity.

 

Honors:

“Peacock Plan C” Overseas High-Cliber Personnel in Shenzhen

 

Publications:

  1. Na Wang,‡ Liu Ye,‡ Zhong-Liang Li, Lei Li, Zhuang Li, Hong-Xia Zhang, Zhen Guo, QiangShuai Gu* and Xin-Yuan Liu* Hydrofunctionalization of Alkenols Triggered by Addition of Diverse Radicals to Unactivated Alkenes and Subsequent Remote Hydrogen Atom Translocation Org. Chem. Front., 20185, 2810. (Co-author)
  2. Liu Ye, Qiang-Shuai Gu, Yu Tian, Guo-Cong Chen, Xin-Yuan Liu* Radical Asymmetric Intramolecular a-Cyclopropanation of Aldehydes Towards Bicyclo[3.1.0]hexanes Containing Vicinal All-Carbon Quaternary Stereocenters. Nat. Commun. 2018, 9, 227.
  3. Liu Ye, Kai-Yip Lo, Qiangshuai Gu, Dan Yang* Pd-Catalyzed Intramolecular Aminoalkylation of Unactivated Alkenes: Access to Diverse N‑Heterocycles. Org. Lett., 2017, 19, 308.
  4. Lei Li, Liu Ye, Shao-Fei Ni, Zhong-Liang Li, Su Chen, Yi-Meng Du, Xiao-Hua Li, Li Dang* and Xin-Yuan Liu* “Phosphine-catalyzed remote α-C–H bond activation of alcohols or amines triggered by the radical trifluoromethylation of alkenes: reaction development and mechanistic insights” Org. Chem. Front. 2017, 4, 2139 (Co-author)
  5. Lin Huang, Liu Ye, Xiao-Hua Li, Zhong-Liang Li, Jin-Shun Lin, and Xin-Yuan Liu* "Stereoselective Radical Cyclization Cascades Triggered by Addition of Diverse Radicals to Alkynes to Construct 6(5)‐6‐5 Fused Rings" Org. Lett., 2016, 18, 5284. (Co-author)
  6. Kai-Yip Lo, Liu Ye, Dan Yang* Palladium-Catalyzed Aerobic Oxidative Cyclization of Aliphatic Alkenyl Amides for the Construction of Pyrrolizidine and Indolizidine Derivatives Synlett 2017, 28, 1570. (selected as Cover Paper)
  7. Organocatalytic atroposelective synthesis of axially chiral styrenes Sheng-Cai Zheng, San Wu, Qinghai Zhou, Lung Wa Chung, Liu Ye & Bin Tan Nat. Commun. 2017, 8, 15238.
  8. Liu Ye, Qian Chen,* Jian-Cun Zhang,* and Véronique Michelet* PtCl2-Catalyzed Cycloisomerization of 1,6-Enynes for the Synthesis of Substituted Bicyclo[3.1.0]hexanes. J. Org. Chem. 2009, 74, 9550.