Faculty

Zongzheng Du
Assistant Researcher
duzz@sustech.edu.cn

Research field:
Condensed matter theory, Quantum transport theory, Quantum magnetism

Education:
2005.09-2009.06 bachelor (Physics) Yanbian University
2009.09-2016.09 PhD (Condensed matter theory) Nanjing University

Papers and Patents

1.       Z. Z. Du, C. M. Wang, Hai-Zhou Lu, and X. C. Xie
“Disorder-induced nonlinear Hall effect with time-reversal symmetry”,arXiv: 1812.08377
2.         Z. Z. Du, C. M. Wang, Hai-Zhou Lu, and X. C. Xie
“Band Signatures for Strong Nonlinear Hall Effect in Bilayer WTe2”,Phys. Rev. Lett. 121, 266601 (2018).
3.  Qiong Ma. et al.“Observation of the nonlinear Hall effect under time-reversal-symmetric conditions”,Nature 565, 337–342 (2019)

4.  Dong-Yun Chen, Da-Shuai Ma, Yongkai Li, Z. Z. Du, Xiaolu Xiong, Yuan He,
JunXi Duan, Junfeng Han, Dong Chen, Wende Xiao, and Yugui Yao
“Quantum transport properties in single crystals of α-Bi4I4”,
Phys. Rev. Materials 2, 114408 (2018).

5.     Xingshuai He, Haibo Gan, Zongzheng Du(共同一作), Bicong Ye, Liang Zhou, Yuan Tian,Shaozhi Deng, Guoping Guo, Haizhou Lu, Fei Liu, and Hongtao He “Magnetoresistance Anomaly in Topological Kondo Insulator SmB6 Nanowires with Strong Surface Magnetism”,Adv. Sci. 5, 1700753 (2018).

6.     Fei-Xiang Xiang, Ashwin Srinivasan, Z. Z. Du, Oleh Klochan, Shi-Xue Dou,Alex R. Hamilton, and Xiao-Lin Wang,“Thickness-dependent electronic structure in WTe2 thin films”,Phys. Rev. B 98, 035115 (2018).

7.     Xin Dai, Z. Z. Du(共同一作), and Hai-Zhou Lu,“NegativeMagnetoresistance without Chiral Anomaly in Topological Insulators”,Phys. Rev. Lett. 119, 166601. (2017).

8.       Cheng-Long Zhang. et al.“Magnetic-tunnelling-induced Weyl node annihilation in TaP”,Nature Physics 13, 979–986 (2017).

9.       Z. Z. Du, H. M. Liu, Y. L. Xie, Q. H. Wang, and J.-M. Liu,“Magnetic excitations in quasi-one dimensional helimagnets: Magnon decays and influence of the inter-chain interactions”,Phys. Rev. B 94.134416 (2016).

10.   Z. Z. Du, H. M. Liu, Y. L. Xie, Q. H. Wang, and J.-M. Liu,“Spin Casimir effect in noncollinear quantum antiferromagnets: Torque equilibrium spin wave approach”,Phys. Rev. B 92, 214409. (2015).