Faculty

Zhengda Li
Assistant Researcher
lizd@sustech.edu.cn

Research Field

Optical quantum computing and quantum networks

 

Educational Background

2013.09-2019.06   PhD  physics   University of Science and Technology of China

2009.09-2013.06   BA  physics   Wuhan University

 

Working Experience

2019.08- present   Southern University of Science and Technology, China.

 

Papers and Patents

(7).  Zheng-Da Li, Rui Zhang, Xu-Fei Yin, Li-Zheng Liu, Yi Hu, Yu-Qiang Fang, Yue-Yang Fei, Xiao Jiang, Jun Zhang, Feihu Xu, Yu-Ao Chen & Jian-Wei Pan. Experimental quantum repeater without quantum memory. Nat. Photon. 13, 644–648 (2019).

(6).  He Lu, Qi Zhao, Zheng-Da Li, Xu-Fei Yin, Xiao Yuan, Jui-Chen Hung, Luo-Kan Chen, Li Li, Nai-Le Liu, Cheng-Zhi Peng, Yeong-Cherng Liang, Xiongfeng Ma, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan. Entanglement structure: entanglement partitioning in multipartite systems and its experimental detection using optimizable witnesses. Phys. Rev. X 8 (2), 021072.

(5).  Luo-Kan Chen, Zheng-Da Li, Xing-Can Yao, Miao Huang, Wei Li, He Lu, Xiao Yuan, Yan-Bao Zhang, Xiao Jiang, Cheng-Zhi Peng, Li Li, Nai-Le Liu, Xiongfeng Ma, Chao-Yang Lu, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan. Observation of ten-photon entanglement using thin BiB3O6 crystals. Optica 4 (1), 77-83.

(4).  He Lu, Zhen Zhang, Luo-Kan Chen, Zheng-Da Li, Chang Liu, Li Li, Nai-Le Liu, Xiongfeng Ma, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan. Secret sharing of a quantum state. Phys. Rev. Lett. 117 (3), 030501.

(3).  He Lu, Chang Liu, Dong-Sheng Wang*, Luo-Kan Chen, Zheng-Da Li, Xing-Can Yao, Li Li, Nai-Le Liu, Cheng-Zhi Peng, Barry C Sanders, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan. Experimental quantum channel simulation. Phys. Rev. A 95 (4), 042310.

(2).  Luo-Kan Chen, Hai-Lin Yong, Ping Xu, Xing-Can Yao, Tong Xiang, Zheng-Da Li, Chang Liu, He Lu, Nai-Le Liu, Li Li, Tao Yang, Cheng-Zhi Peng, Bo Zhao, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan. Experimental nested purification for a linear optical quantum repeater. Nat. Photon. 11 (11), 695.

(1).  Ping Xu, Hai-Lin Yong, Luo-Kan Chen, Chang Liu, Tong Xiang, Xing-Can Yao, He Lu, Zheng-Da Li, Nai-Le Liu, Li Li, Tao Yang, Cheng-Zhi Peng, Bo Zhao, Yu-Ao Chen, Jian-Wei Pan. Two-hierarchy entanglement swapping for a linear optical quantum repeater. Phys. Rev. Lett. 119 (17), 170502.