Faculty

Shuo Wang
Assistant Researcher
wangs6@sustech.edu.cn

Research Field

topological materials, topological quantum transport, topological quantum computation

 

Educational Background

2014.09-2019.07, Ph.D. in Physics, Peking University

2010.09-2014.07, B.S. in Physics, Shandong Normal University

 

Working Experience

2019.07- present Assistant professor, Southern University of Science and Technology

 

Papers and Patents

  1. Shuo Wang#, Benchuan Lin#, Wen-Zhuang Zheng, Dapeng Yu, Zhi-Min Liao, Fano Interference between Bulk and Surface States of a Dirac Semimetal Cd3As2 Nanowire, Physical Review Letters 120, 257701 (2018).
  2. Ben-Chuan Lin#, Shuo Wang#, An-Qi Wang, Ying Li, Rong-Rong Li, Ke Xia, Dapeng Yu, and Zhi-Min Liao. Electric Control of Fermi Arc Spin Transport in Individual Topological Semimetal Nanowires. Physical Review Letters 124, 116802 (2020).
  3. Ben-Chuan Lin#, Shuo Wang#, Steffen Wiedmann, Jian-Ming Lu, Wen-Zhuang Zheng, Dapeng Yu, Zhi-Min Liao, Observation of an Odd-Integer Quantum Hall Effect from Topological Surface States in Cd3As2, Physical Review Letters 122, 036603 (2019).
  4. Shuo Wang#, Ben-Chuan Lin#, Anqi Wang, Da-Peng Yu, Zhi-Min Liao, Quantum transport in Dirac and Weyl semimetals: a review, Advances in Physics: X 2, 518 (2017).
  5. Ben-Chuan Lin#, Shuo Wang#, Lixian Wang, Caizhen Li, Jinguang Li, Dapeng Yu, and Zhi-Min Liao, Gate-tuned AB interference of surface states in a quasiballistic Dirac semimetal nanowire, Physical Review B 95, 235436 (2017).
  6. Li-Xian Wang, Shuo Wang, Jinguang Li, Caizhen Li, Dapeng Yu, Zhi-Min Liao, Universal conductance fluctuations in Dirac semimetal Cd3As2 nanowires, Physical Review B 94, 161402(R) (2016).
  7. Li-Xian Wang, Shuo Wang, Jinguang Li, Caizhen Li, Jun Xu, Dapeng Yu, Zhi-Min Liao, Magnetotransport properties near the Dirac point of Dirac semimetal Cd3As2 nanowires, Journal of Physics: Condensed Matter 29, 044003 (2017).
  8. Caizhen Li#, Chuan Li#, Lixian Wang#, Shuo Wang, Zhimin Liao, Alexander Brinkman, Dapeng Yu, Bulk and surface states carried supercurrent in ballistic Nb-Dirac semimetal Cd3As2 nanowire-Nb junctions, Physical Review B 97, 115446 (2018).