Faculty

Ling Hu
Assistant Researcher
hul@sustech.edu.cn

Research Field

Circuit Quantum Electrodynamics; quantum error-correction; quantum simulation; quantum machine learning

Educational Background

2013.09-2019.01  PhD(Physics)    Tsinghua University

2009.09-2013.07  Bachelor's degree  Xi'an Jiaotong University

Papers and Patents

  1. L. Hu, Y. Ma, W. Cai, X. Mu, Y. Xu, W. Wang, Y. Wu, H. Wang, Y. P. Song, C.-L. Zou, S. M. Girvin, L-M. Duan and L. Sun, “Quantum error correction and universal gate set operation on a binomial bosonic logical qubit,” Nature Physics (2019).
  2. L. Hu, S.-H. Wu, W. Cai, Y. Ma, X. Mu, Y. Xu, H. Wang, Y. Song, D.-L. Deng, C.-L. Zou, and L. Sun,

“Quantum generative adversarial learning in a superconducting quantum circuit,” Science Advances 5 (2019).

  1. L. Hu, X. Mu, W. Cai, Y. Ma, Y. Xu, H. Wang, Y.P. Song, C.-L. Zou, L. Sun, “Experimental repetitive quantum channel simulation,” Science Bulletin 63(23), 1551 (2019).
  2. Hu Ling , Ma Yue Chi , Xu Yuan, Wang Wei Ting, Ma Yu Wei, Wang Hai Yan, Song Yi Pu, Yung Man Hong , Sun Lu Yan , Simulation of molecular spectroscopy with circuit quantum electrodynamics , Science Bulletin, 63(5), 293 (2019).