Faculty

MIN Long
Research Assistant Professor
minl@sustech.edu.cn

Education
2015 -2017 Southern University of Science and Technology and Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Postdoctoral Fellow
Advisor: Professor Chuangchuang Li and Professor Yonggui Zhou

2013 -2015 Southern University of Science and Technology, Postdoctoral Fellow
Advisor: Professor Chuangchuang Li

2008-2013 Peking University, Ph.D., Organic Chemistry
Advisor: Professor Zhen Yang and Professor Chi-Sing Lee

2004 -2008 Harbin Engineering University, B.S., Chemical Engineering

 

Representative Publications
1. Bo Chen, Xin Liu, Ya-Jian Hu, Dong-Mei Zhang, Lijuan Deng, Jieyu Lu, Long Min, Wen-Cai Ye and Chuang-Chuang Li. Chem. Sci. 2017, 8, 4961.
2. Xuefeng Liang, Liyan Zhou, Long Min, Weijian Ye, Wenli Bao, Wenjing Ma, Qianqian Yang, Fangfang Qiao, Xinhao Zhang, and Chi-Sing Lee. J. Org. Chem. 2017, 82, 3463.
3. Lizhi Zhu, Guangyan Du, Wei Yang, Long Min, Xiaozu Liu, Shuangping Huang, Yejian Han and Chi-Sing Lee. Applications of Dual-Mode Lewis Acids Induced Cascade Cyclization Reactions in Natural Product Synthesis. Chin. J. Org. Chem. 2013, 33, 2031.
4.  Long Min, Yang Zhang, Xuefeng Liang, Junrong Huang and Chi-Sing Lee. A biomimetic synthesis of (±)-basiliolide B. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 11294.
5. Wanqing Wu, Long Min, Lizhi Zhu and Chi-Sing Lee. A New Class of Enantioselective Catalytic 2-Pyrone Diels-Alder Cycloadditions. Adv. Synth. Catal. 2011, 353, 1135.

 

Awards & Honors
2013, Wuxi AppTec reaserch awards (second class), Peking University
2012, IKA progress awards, Peking University
2008, Outstanding graduates, Heilongjiang province
2006, National scholarship, Harbin Engineering University